Tarieven

HUREN, SPAREN OF KOPEN

Voorwaarden huren

Als u van plan bent iets te huren bij Kunstuitleen Capelle, dan wordt u eerst ingeschreven. Hiervoor is een geldig legitimatiebewijs nodig.

De uitleentermijn is minimaal 6 maanden. Dit geldt  voor ieder nieuw werk dat u huurt.

Huurvorm

U betaalt 2% huur van de waarde van het door u gekozen kunstwerk per maand. U bouwt geen spaartegoed op en geniet dus van de laagste maandlasten.

Spaarvorm

U betaalt 3% huur van de waarde van het door u gekozen kunstwerk, waarvan u 2% spaart voor de aanschaf van kunst en 1% huur betaalt.

Het door de huurder/spaarder gespaarde tegoed kan alleen gebruikt worden voor aankoop van het werk dat hij heeft gehuurd of voor een ander kunstwerk van kunstenaars die deelnemen aan de Kunstuitleen.

Het gespaarde tegoed wordt niet uitbetaald en vervalt na 3 jaar vanaf de dag dat de huurder/spaarder is gestopt met huren.

 

Voorbeeld

Stel u heeft interesse in een kunstwerk van € 500,-

U betaalt indien u kiest voor de huurvorm 2 % van € 500,- = € 10,- per maand

U betaalt indien u kiest voor de spaarvorm 3 % van € 500,- = € 15,- per maand, hiervan spaart u € 10,-

U kunt natuurlijk het gehuurde werk ook tussentijds aankopen!

U  kunt natuurlijk ook een werk direct kopen!

Voor informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen. U kunt ons bellen of mailen via het contactformulier.

Huurvoorwaarden Particulieren

Kunstuitleenovereenkomst
1. Een kunstuitleenovereenkomst voor particulieren kan worden aangegaan op iedere willekeurige datum. Hierna te noemen huurder; de persoon waarmee Kunstuitleen Capelle. (hierna te noemen de Kunstuitleen) een kunstuitleenovereenkomst is aangegaan.
2. Bij inschrijving is het verplicht een geldig legitimatiebewijs te tonen.
3. Een kunstuitleenovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal  een half jaar.
4. Bij aanmelding op of voor de 15e van de maand geldt de eerste van die maand als ingangsdatum van het lidmaatschap. Bij aanmelding na de 15e van de maand geldt als ingangsdatum van het lidmaatschap de 1e van de volgende maand.
5. Na inschrijving wordt de huur de eerste van de volgende maand automatisch geïncasseerd.
6. Na afloop van de minimale huurtermijn, kunt u het werk ook houden,dan blijft de huur automatisch doorlopen. De kunstuitleenovereenkomst wordt daadwerkelijk beëindigd mits alle geleende werken zijn ingeleverd, eventuele betalingsachterstanden zijn voldaan en eventuele schade aan werken is vergoed.Betaling
7. Bij stornering van de automatische incasso kan de Kunstuitleen over het achterstallige bedrag een achterstandsrente berekenen van 1% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling. Een gedeelte van de maand wordt gerekend als de gehele maand.
8. Bovendien is de Kunstuitleen gerechtigd, bij het niet nakomen van verplichtingen, de kunstuitleenovereenkomst terstond en zonder ingebrekestelling te beëindigen en geleende kunst tot zich te nemen. De kosten daarvan worden doorberekend aan de huurder. Deze verliest zolang hij/zij in gebreke is met enige verplichting tegenover de Kunstuitleen het recht de kunst te gebruiken. In alle gevallen waarin de Kunstuitleen een sommatie, ingebrekestelling of ander exploot aan de huurder doet uitbrengen of in geval van noodzakelijke procedures tegen huurder om deze tot betaling te dwingen, is huurder verplicht alle daarvoor gemaakte kosten zowel in als buiten rechte aan de Kunstuitleen te voldoen.

Lenen, ruilen en inleveren van kunstwerken
9.  De huurder is bij beëindiging van de kunstuitleenovereenkomst verplicht geleende kunst in te leveren bij de Kunstuitleen uiterlijk in de laatste maand van de kunstuitleenovereenkomst. De Kunstuitleen behoudt zich het recht voor om de huurder de volledige koopsom in rekening te brengen en/of aangifte van verduistering te doen, indien de maximale uitleentermijn met 1 maand is overschreden.
10.  De door de huurder geleende kunst blijft te allen tijde eigendom van de Kunstuitleen. De eigendomsoverdracht kan en zal pas geëffectueerd worden indien tussen de Kunstuitleen en huurder een koopovereenkomst is gesloten en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen door de huurder zijn nagekomen, waaronder begrepen feitelijke betaling van de aankoopprijs evenals eventuele rente en kosten.
11.  De geleende kunst zal worden geplaatst en blijven in of op het door de huurder opgegeven adres. Wenst de huurder de geleende kunst over te brengen naar een andere plaats dan het opgegeven adres dan vereist dat de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Kunstuitleen.

Behandeling van de kunstwerken, transport en aansprakelijkheid
12. De huurder is verplicht de geleende kunst met zorg te behandelen. Zo mogen geleende kunstwerken niet in de directe nabijheid van een warmtebron of op een vochtige plaats geïnstalleerd of bewaard worden en dienen zoveel mogelijk beschermd te worden tegen direct zonlicht. Schoonmaken van glasplaten voor het kunstwerk dient met een nagenoeg droge zeem te gebeuren, daar anders de kans bestaat dat vocht achter het glas dringt en het werk beschadigt.
13. De huurder is aansprakelijk voor alle schade die aan de geleende kunst wordt toegebracht evenals vermissing/verloren gaan van geleende kunst gedurende de tijd dat hij/zij de geleende kunst onder zich heeft. Bij vermissing/verloren gaan van werken dient de huurder de Kunstuitleen onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.
14. Indien onderhoud en/of herstel nodig is dient de huurder terstond, doch uiterlijk binnen één week na ontstaan van de noodzaak tot onderhoud en/of het ontstaan van de schade, de Kunstuitleen schriftelijk in kennis te stellen. De eventueel ontstane schade dient te allen tijde te worden gerepareerd door de Kunstuitleen.

Aankoop van kunstwerken
15. De meeste werken uit de collectie van de Kunstuitleen kunnen in beginsel door de huurder worden gekocht.
16. De verkoopprijzen zijn aangegeven op de achterkant van het kunstwerk, of worden verstrekt door de medewerkers van de Kunstuitleen.
17. Kortingsacties zijn niet van toepassing op werk dat in de verhuur is.

Overige bepalingen
18. Naam-, adreswijzigingen en/of andere contactgegevens dienen uiterlijk één week voor de feitelijke wijziging schriftelijk bij de Kunstuitleen te ontvangen zijn.
19. De huurder mag de geleende kunst niet verkopen, verpanden, schenken of anderszins bezwaren, noch zonder toestemming daartoe van de Kunstuitleen daarin veranderingen aanbrengen. Evenmin mag de huurder de geleende kunst verhuren of op enigerlei andere wijze aan derden in gebruik geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Kunstuitleen.
20. Het is de huurder verboden (een gedeelte van) de geleende kunst te reproduceren c.q. derden (bewust of onbewust) in de gelegenheid te stellen tot reproductie over te gaan. Indien in strijd met dit verbod wordt gehandeld is de huurder per reproductie, aan de Kunstuitleen, een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de originele verkoopprijs van het gehele kunstwerk zoals dit door de Kunstuitleen wordt gehanteerd.
21. De Kunstuitleen vertegenwoordigt de kunstenaar met betrekking tot de in bruikleen of huur gegeven kunstwerken in en buiten rechte.
22. Bij de te betalen huur en bij eventuele aankoop van een kunstwerk wordt het op dat moment wettelijk geldende BTW-tarief berekend en op de factuur vermeld.
23. Op deze kunstuitleenovereenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Voor eventuele rechtsgeschillen is de rechtbank te Rotterdam bij uitsluiting competent, behoudens in geval enige vordering tot de competentie van de kantonrechter behoort, zulks onverminderd het van verhuurder een rechtsgeschil aanhangig te maken bij de Rechtbank in het arrondissement waarin de verhuurder domicilie houdt.

 

Huurvoorwaarden Bedrijven/instellingen

Kunstuitleenovereenkomst
1. Een kunstuitleenovereenkomst voor bedrijven & instellingen kan worden aangegaan op iedere willekeurige datum. Hierna te noemen huurder; het bedrijf of de instelling waarmee Kunstuitleen Capelle. (hierna te noemen de Kunstuitleen) een kunstuitleenovereenkomst is aangegaan.
2. Bij inschrijving is het verplicht een geldig uittreksel van de Kamer van Koophandel te tonen of een geldig  legitimatiebewijs.
3. Een kunstuitleenovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal 1 jaar.
4. Bij aanmelding op of voor de 15e van enige maand geldt de eerste van die maand als ingangsdatum van het lidmaatschap. Bij aanmelding na de 15e van de maand geldt als ingangsdatum van het lidmaatschap de 1e van de volgende maand.
5. Bij beëindiging van de kunstuitleenovereenkomst dient dit 3 maanden voor het einde van het contract schriftelijk te worden aangegeven. Anders wordt de kunstuitleenovereenkomst telkens automatisch met 1 jaar verlengd. De kunstuitleenovereenkomst wordt daadwerkelijk beëindigd mits alle geleende werken zijn ingeleverd, eventuele betalingsachterstanden zijn voldaan en eventuele schade aan werken is vergoed.Betaling
6. Na inschrijving ontvangt de huurder een factuur met de vooruit te betalen huur van het betreffende jaar.  Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door de Kunstuitleen aan te wijzen rekening zonder enige aftrek of verrekening.
7. Bij niet voldoening van enige betaling op de vervaldag kan de Kunstuitleen over het achterstallige bedrag een achterstandsrente berekenen van 1% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling. Een gedeelte van de maand wordt gerekend als de gehele maand.
8. Bovendien is de Kunstuitleen gerechtigd, bij het niet nakomen van verplichtingen, de kunstuitleenovereenkomst terstond en zonder ingebrekestelling te beëindigen en geleende kunst tot zich te nemen. De kosten daarvan worden doorberekend aan de huurder. Deze verliest zolang hij/zij in gebreke is met enige verplichting tegenover de Kunstuitleen het recht de kunst te gebruiken. In alle gevallen waarin de Kunstuitleen een sommatie, ingebrekestelling of ander exploot aan de huurder doet uitbrengen of in geval van noodzakelijke procedures tegen huurder om deze tot betaling te dwingen, is huurder verplicht alle daarvoor gemaakte kosten zowel in als buiten rechte aan de Kunstuitleen te voldoen.

Lenen, ruilen en inleveren van kunstwerken
9. De collectie blijft minimaal 1 jaar hangen, tenzij anders in een schriftelijke overeenkomst is vastgelegd. Indien men na dit jaar de collectie (of een deel daarvan) wilt wisselen, dient de huurder dit 3 maanden van tevoren schriftelijk kenbaar te maken.
10. De huurder is bij beëindiging van de kunstuitleenovereenkomst verplicht geleende kunst in te leveren bij de Kunstuitleen uiterlijk in de laatste maand van de kunstuitleenovereenkomst. De Kunstuitleen behoudt zich het recht voor om de huurder de volledige koopsom in rekening te brengen en/of aangifte van verduistering te doen, indien de maximale uitleentermijn met 1 maand is overschreden.
11. De door de huurder geleende kunst blijft te allen tijde eigendom van de Kunstuitleen. De eigendomsoverdracht kan en zal pas geëffectueerd worden indien tussen de Kunstuitleen en huurder een koopovereenkomst is gesloten en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen door de huurder zijn nagekomen, waaronder begrepen feitelijke betaling van de volledige aankoopprijs evenals eventuele rente en kosten.
12. De geleende kunst zal worden geplaatst en blijven in of op het door de huurder opgegeven adres. Wenst de huurder de geleende kunst over te brengen naar een andere plaats dan het opgegeven adres dan vereist dat de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Kunstuitleen. Verplaatsing van de geleende kunst naar het buitenland is te allen tijden verboden.
13. Door de Kunstuitleen aangewezen personen, zijn te allen tijde gerechtigd om op het adres waar de geleende kunst zich bevindt, zonder dat hiervoor een rechtelijk vonnis zal zijn vereist, te betreden, opdat de Kunstuitleen controle kan uitoefenen op de staat waarin de kunst zich bevindt, dan wel zich weer in het bezit van de geleende kunst zal kunnen stellen.
14. De Kunstuitleen is gerechtigd de kunst te merken en/of kentekenen daarop aan te brengen. De huurder verplicht zich hierbij deze merken en kentekenen ongeschonden te houden.

Aankoop van kunstwerken
15. De meeste werken uit de collectie van de Kunstuitleen kunnen in beginsel door de huurder worden gekocht.
16. De verkoopprijzen zijn aangegeven op de achterkant van het kunstwerk, of worden verstrekt door de medewerkers van de Kunstuitleen.
17. Kortingsacties zijn niet van toepassing op werk dat in de verhuur is.

Behandeling van de kunstwerken, transport en aansprakelijkheid
18. De huurder is verplicht de geleende kunst met zorg te behandelen. Zo mogen geleende kunstwerken niet in de directe nabijheid van een warmtebron of op een vochtige plaats geïnstalleerd of bewaard worden en dienen zoveel mogelijk beschermd te worden tegen direct zonlicht. Schoonmaken van glasplaten voor het kunstwerk dient met een nagenoeg droge zeem te gebeuren, daar anders de kans bestaat dat vocht achter het glas dringt en het werk beschadigt.
19. De huurder is aansprakelijk voor alle schade die aan de geleende kunst wordt toegebracht evenals vermissing of verloren gaan van geleende kunst gedurende de tijd dat hij/zij de geleende kunst onder zich heeft. Bij vermissing of verloren gaan van werken dient de huurder de Kunstuitleen onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.
20. Indien onderhoud en/of herstel nodig is dient de huurder terstond, doch uiterlijk binnen één week na ontstaan van de noodzaak tot onderhoud en/of het ontstaan van de schade, de Kunstuitleen schriftelijk in kennis te stellen. De eventueel ontstane schade dient te allen tijde te worden gerepareerd door de Kunstuitleen.

Overige bepalingen
21. Naam-, adreswijzigingen en/of andere contactgegevens dienen uiterlijk één week voor de feitelijke wijziging schriftelijk bij de Kunstuitleen te ontvangen zijn.
22. De huurder mag de geleende kunst niet verkopen, verpanden, schenken of anderszins bezwaren, noch zonder toestemming daartoe van de Kunstuitleen daarin veranderingen aanbrengen. Evenmin mag de huurder de geleende kunst verhuren of op enigerlei andere wijze aan derden in gebruik geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Kunstuitleen.
23. Het is de huurder verboden (een gedeelte van) de geleende kunst te reproduceren c.q. derden (bewust of onbewust) in de gelegenheid te stellen tot reproductie over te gaan. Indien in strijd met dit verbod wordt gehandeld is de huurder per reproductie, aan de Kunstuitleen, een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de originele verkoopprijs van het gehele kunstwerk zoals dit door de Kunstuitleen wordt gehanteerd.
24. De Kunstuitleen vertegenwoordigt de kunstenaar met betrekking tot de in bruikleen of huur gegeven kunstwerken in en buiten rechte.
25. De Kunstuitleen heeft de bevoegdheid tarieven en reglementbepalingen te wijzigen. Het reglement werkt naar derden, nadat zij wat dat betreft door de Kunstuitleen schriftelijk op de hoogte zijn gebracht.
26. Door aanmelding tot deelneming onderwerpt de huurder zich aan de bepalingen van het door de Kunstuitleen vastgestelde reglement.
27. De huurder is verplicht om bij faillissement of beslaglegging dit onmiddellijk schriftelijk bij de Kunstuitleen te melden. Bij het nalaten van deze melding is de sanctie dat de huurder aansprakelijk is voor de gemaakte kosten en eventuele schade.
28. Bij de te betalen huur en bij eventuele aankoop van een kunstwerk wordt het op dat moment wettelijk geldende BTW-tarief berekend en op de factuur vermeld.
29. Op deze kunstuitleenovereenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Voor eventuele rechtsgeschillen is de rechtbank te Rotterdam bij uitsluiting competent, behoudens in geval enige vordering tot de competentie van de kantonrechter behoort, zulks onverminderd het van verhuurder een rechtsgeschil aanhangig te maken bij de Rechtbank in het arrondissement waarin de verhuurder domicilie houdt.